تکواندو - جوچوم سوگیAp Juchum seogi (forward riding stance)

ایجاد شده توسط زهرا خلجي

تکواندو - جوچوم سوگیAp Juchum seogi (forward riding stance) - 🔵جوچوم سوگی= نشست سوارکار
🔴پنجه ی پاها بدون چرخش و مستقیم رو به جلو
🔴فاصله پاها از یکدیگر به اندازه

عضلات درگیر:

ران پشت همسترینگ سرینی ساق پا
🔵جوچوم سوگی= نشست سوارکار 🔴پنجه ی پاها بدون چرخش و مستقیم رو به جلو 🔴فاصله پاها از یکدیگر به اندازه دو کف پا 🔴بالا تنه صاف 🔴زاویه نشست زانوها 120 درجه 🔴وزن بدن بطور مساوی روی هر دو پا تقسیم می شود 🔴دید به جلو