تکواندو - مومتونگ جیروگی

ایجاد شده توسط زهرا خلجي

عضلات درگیر:

شانه سینه ساعد
⚫مومتونگ جیروگی= ضربه مشت مستقیم به وسط ⚫نقطه هدف ضربه: وسط قفسه سینه (استخوان جناغ) 🔘لطفا ورق بزنید و مومتونگ جیروگی را زوایای مختلف مشاهده نمایید.