ارائه بازخورد و نکات بهداشتی

ایجاد شده توسط تربیت بدنی عمومی

ارائه بازخورد و نکات بهداشتی - ارائه بازخورد و نکات بهداشتی مرتبط با جلسه تمرینی می تواند از این طریق نکات مورد نظر خود را تایپ یا
ارائه بازخورد و نکات بهداشتی مرتبط با جلسه تمرینی می تواند از این طریق نکات مورد نظر خود را تایپ یا بصورت فیلم در اختیار دانشجویان قرار دهید.