تعویض لباس - تعویض لباس، حضور و غیاب و آماده نمودن وسایل ورزشی

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن

تجهیزات: بادی‌ ویت

تعویض لباس، حضور و غیاب و آماده نمودن وسایل ورزشی