تمرین1: بازی مبتنی بر ارتقا آمادگی هوازی

ایجاد شده توسط تربیت بدنی عمومی

تمرین1: بازی مبتنی بر ارتقا آمادگی هوازی - نکات: پیشنهاد می شود برای لذت بخش کردن کلاس از بازیهایی کمک گرفته شود که می توانند عناصر امادگی جسما

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام , گرم‌ کردن , کاردیو

نکات: پیشنهاد می شود برای لذت بخش کردن کلاس از بازیهایی کمک گرفته شود که می توانند عناصر امادگی جسمانی را افزایش دهند درزیر مثالی در این زمینه ارائه می شود؛ دانش جویان به گروههای 4 - 5 نفره تقسیم شوند، هر دو گروه در زمین به ابعاد 20 × 30 با هم رقابت کنند. بازی به مدت 5 دقیقه صورت گیرد و موارد زیر برای افزایش شدت و لذت بخش بودن اجرا شود: هر 10 پاس برابر با یک گل باشد در دو انتهای زمین، هدفی قرار داده شود (دروازه یا یک نفر) که دانشجویان باید پاس نهایی به هدف را با ضربه سر انجام دهند. نکات: 1) هر نفر بیش از 3 ثانیه حق مالیکت توپ را ندارد 2) هر نفر بیش از 2 قدم حق حمل توپ ندارد.