نرم دویدن

ایجاد شده توسط تربيت بدني

نرم دویدن - بصورت آهسته و با حفظ راستای ستون فقرات شروع به دویدن نمایید.

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن , کاردیو

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

ساق پا ران
بصورت آهسته و با حفظ راستای ستون فقرات شروع به دویدن نمایید.