آموزش مفهوم 1

ایجاد شده توسط تربیت بدنی عمومی

آموزش مفهوم 1 - در این آموزش به ارائه مطالب مرتبط با توان هوازی، و همچنین نحوه صحیح نفس گیری پرداخته خواهد شد.
در این آموزش به ارائه مطالب مرتبط با توان هوازی، و همچنین نحوه صحیح نفس گیری پرداخته خواهد شد.