چرخش پا به پهلو

ایجاد شده توسط مهناز منشوری

چرخش پا به پهلو - ۱۲ تکرار

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

ران شکم
۱۲ تکرار