صلیب با دستان خک و چرخش خارجی

ایجاد شده توسط ستاو

صلیب با دستان خک و چرخش خارجی  - آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی