گرم کردن 2

ایجاد شده توسط عباس فیروزیان

گرم کردن 2 - باهدف گرم کردن بدن 20-15 تکرار

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن

باهدف گرم کردن بدن 20-15 تکرار