گرم کردن - دویدن درجا با هدف گرم کردن به مدت 3 دقیقه

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن

تجهیزات: بادی‌ ویت

دویدن درجا با هدف گرم کردن به مدت 3 دقیقه