شنا - با هدف توسعه قدرت کمربند شانه و قسمت مرکزی بدن 3 ست با حداکثر توان

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شانه سینه ران ساعد بازو پشت بازو شکم
با هدف توسعه قدرت کمربند شانه و قسمت مرکزی بدن 3 ست با حداکثر توان