نحوه گرفتن ضربان نبض

ایجاد شده توسط سعيده سنگ سفيدي

نحوه گرفتن ضربان نبض - مانند شکل تعداد ضربان نبض خود را در ۶ ثانیه بگیرید و آنرا در ۱۰ ضرب کنید به این ترتیب تعداد ضربان نب
مانند شکل تعداد ضربان نبض خود را در ۶ ثانیه بگیرید و آنرا در ۱۰ ضرب کنید به این ترتیب تعداد ضربان نبض شما در یک دقیقه به دست خواهد آمد. نبض خود را قبل و بعد تمرین یادداشت فرمایید