نحوه صحیح بلندکردن اجسام

ایجاد شده توسط محبوبه کهندل

نحوه صحیح بلندکردن اجسام - نحوه صحیح بلند کردن اجسام

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: دستگاه

عضلات درگیر:

پشت
نحوه صحیح بلند کردن اجسام