گرم کردن عمومی

ایجاد شده توسط دکتر باتواني

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن

عضلات درگیر:

ساق پا ران همسترینگ
افزایش درجه حرارت بدن، ضربان و گرم کردن مفاصل، لیگامان ها و تندون ها جهت اجرای آیتم های آزمون.