استرچ های فیزیولوژیک. گرم کردن اختصاصی

ایجاد شده توسط دکتر باتوانی

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن

عضلات درگیر:

شانه سینه ران همسترینگ بازو
کشش گروه های عضلانی بازوئی، سرشانه و کمربند شانه ای، چهارسر و همسترینگ ولیگامان های مفاصل آرنج، زانو و مچ دست ها و پاها.