دویدن درجا

ایجاد شده توسط ليلي مهديه

دویدن درجا - در حالت درجا دویدن
میزان بالا آوردن زانوها و سرعت دویدن بستگی به آمادگی فرد دارد.

دسته‌بندی ورزش: کاردیو

تجهیزات: بادی‌ ویت

در حالت درجا دویدن میزان بالا آوردن زانوها و سرعت دویدن بستگی به آمادگی فرد دارد.