کوهنوردی

ایجاد شده توسط لیلی مهدیه

کوهنوردی - هنگامی که تک پا به عقب پرتاب می شود، کل بدن کاملا در یک راستا قرار گیرد و از حرکت لگن به سمت بالا خو

عضلات درگیر:

شکم پشت
هنگامی که تک پا به عقب پرتاب می شود، کل بدن کاملا در یک راستا قرار گیرد و از حرکت لگن به سمت بالا خودداری شود.