آیا ورزش در شرایط کرونا خطرناک است؟

در این ویدئو نشان داده شده است که ورزش در این شرایط نه تنها خطری ایجاد نمی‌کند بلکه باعث نشاط شادابی و افزایش روحیه فرد و بهبود مقابله با این ویروس خواهد بود.

None