درازنشست مبتدی

ایجاد شده توسط manizheh jafari

درازنشست مبتدی - در یک سطح صاف و بدون حرکات جداشدن باسن از زمین انجام شود

عضلات درگیر:

شکم
در یک سطح صاف و بدون حرکات جداشدن باسن از زمین انجام شود