تست - این یک تمرین تستی است

دسته‌بندی ورزش: یوگا

تجهیزات: وزنه توپی‌شکل , میله بارفیکس

عضلات درگیر:

ساعد شکم
این یک تمرین تستی است