تست دانشگاه خوارزمی

تست دانشگاه خوارزمی - که این تست جهت آموزش به مربیان و مدرسان دانشگاهی می باشد.

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

گردن
که این تست جهت آموزش به مربیان و مدرسان دانشگاهی می باشد.