طناب زنی ساده

ایجاد شده توسط manizheh jafari

عضلات درگیر:

شانه سینه ران همسترینگ ساعد بازو پشت بازو سرینی ساق پا
تعداد ۲ست ۲۰تایی