برنامه عملیاتی و راهبردهای توسعه ورزش تنیس در دانشگاه ها

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

کارگاه برنامه عملیاتی و راهبردهای توسعه ورزش تنیس در دانشگاه ها ویژه کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه ها و مدیران محترم ادارات تربیت بدنی تشکیل خواهد شد.

زمان: یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰

مدرس :استاد سام کاظمی

.