ورزش صبحگاهی (دوره نوین حرکت)

قیمت:

رایگان

حرکت اصلاحی وتندرستی - ارزیابی جسمی
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 60 روز
790 نفر ظرفیت باقی مانده
عضویت رایگان در دوره

ویژه کادر اداری- تمرینات تندرستی در محیط کار

زمان فعالیت: روزهای زوج هر هفته در دو زمان ۷:۵۰ الی ۸:۰۰ و ۸:۰۵ الی ۸:۱۵

مدرس: دکتر مجتبی بابائی خورزوقی

.