ورزش در خانه با UF

قیمت:

رایگان

سالن ۱ دانشگاه صنعتی اصفهان
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 120 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

ویژه ی دانشجویان و دانشگاهیان

تمرینات استقامتی هوازی

زمان فعالیت: از 20 دقیقه - متغیر

مدرس: محمدرضا ابرقوئیان

.