تمرینات مقاومتی با رویکرد پیلاتس پیشرفته

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 7 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

تمرینات مقاومتی با رویکرد پیلاتس پیشرفته

تاریخ برگزاری:روز سه شنبه سوم اسفند ماه سال

ساعت برگزاری:۱۱ الی ۱۴

.