کارگاه آشنایی با تجهیزات تمرینی در اتاق های تندرستی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

مدرس : خانم دکتر رمضانی مسئول ورزش آمادگی جسمانی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم

زمان : 7 دی ماه 1400

ساعت: 9:00 الی 12:00

.