احکام مسابقات قهرمانی، تابستان 1400

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 7 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

این دوره تنها جهت اعطای احکام قهرمانی آماده شده است.

.