دوره توجیهی داوری اسکواش

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تا ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

دوره توجیهی داوری اسکواش

یکشنبه ۲ آذر ۹۹

از ساعت ۹ تا ۱۲

.