خستگی و ریکاوردی در ورزش با رویکرد ورزش جودو

قیمت:

رایگان

باشگاه آنلاین اداره کل
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
14 نفر ظرفیت باقی مانده
عضویت رایگان در دوره

خستگی و ریکاوردی در ورزش با رویکرد ورزش جودو

زمان : 15 اسفند 1402 ساعت 10 الی 12

مدرس:

.