طراحی تمرین مقاومتی ونقش آن در افزایش عملکرد ورزشکاران

قیمت:

رایگان

باشگاه آنلاین اداره کل
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
46 نفر ظرفیت باقی مانده
عضویت رایگان در دوره

طراحی تمرین مقاومتی ونقش آن در افزایش عملکرد ورزشکاران

زمان: 13مرداد 1402 ساعت20 الی 20:30

.