کارگاه دوره دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

کارگاه دوره دستیاری مراکز تتدرستی و مشاوره ورزشی

تاریخ :شنبه ۷آبان ۱۴۰۱

ساعت: ۹ الی ۱۵

.