استراتژیهای پیشگیری و بازتوانی در آسیب های ورزشی

قیمت:

رایگان

باشگاه آنلاین اداره کل
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

استراتژیهای پیشگیری و بازتوانی در آسیب های ورزشی

زمان: یکشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

ساعت : ۱۹ تا۲۰:۳۰

مدرس :خانم دکتر شیرین یزدانی

.