مدیریت داوطلبی در ورزش با محوریت ورزش دانشجویی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

مدیریت داطلبی در ورزش با محوریت ورزش دانشجویی

زمان برگزاری:دوشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰ الی ١٣:٣٠

.