"بازآموزي قوانین و مقررات داوري رشـته تیراندازي"

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

باز آموزی قوانین و مقررات داوری رشته تیر اندازی

زمان برگزاری:چهارشنبه ۱۵ تیرماه از ساعت۱۴:۳۰ _۱۶

.