Push Up and Rotation

ایجاد شده توسط زهرا کوهستاني

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

بازو شانه شکم
آموزش تمرین شنا