Thoracic Rotation - Upper (Stick)

ایجاد شده توسط ستاو

Thoracic Rotation - Upper (Stick) - آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: ارتوپدیک

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی