بالاآوردن یک پا به صورت آویزان

ایجاد شده توسط ستاو

بالاآوردن یک پا به صورت آویزان  - آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

عضلات درگیر:

فک و صورت
آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی