شنا روی مدیسینبال

ایجاد شده توسط ستاو

شنا روی مدیسینبال  - آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

عضلات درگیر:

سینه
آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی