انجمن شنا و نجات غریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بدون مربی | بدون دوره
null

این انجمن باهدف توسعه ،آموزش وگسترش رشته شنا ونجات غریق دربین دانشجویان دختروپسر دانشگاه هاوموسسات آموزش عالی کشورمی باشد.دراین راستا مسئولین ودست اندرکاران انجمن همواره بابرنامه ریزی مدون تلاش می نمایندتابابرگزاری کلاس های مربی گری وداوری دررشته های تحت پوشش به ماموریت خودبه نحو احسن عمل نمایند.

مدیریت ونظارت بربرگزاری مسابقات شنا ونجات غریق دانشگاه های کشور ومناطق ده گانه ،برنامه ریزی وبرگزاری مسابقات قهرمانی دانشجویان ،مدیریت وبرگزاری مسابقات شنا ونجات غریق المپیادهای دانشجویی وانتخاب واعزام تیم های منتخب وملی دانشجویان دراین رشته ها به رویدادهای بین المللی ویونیورسیادها، حضور وشرکت درمجامع مرتبط بین المللی ،برگزاری کارگاه ها ووبینارهای آموزشی وهمچنین همکاری ومشارکت دربرنامه های اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع ازجمله فعالیتهای انجمن شنا ونجات غریق می باشد.

این انجمن برای مشارکت وحضورفعال درالمپیادهای ورزش های همگانی دانشجویان کشورازسال 1398اقدام به ابداع ومعرفی رشته جدیدی بنام هندپلونموده واولین دوره مسابقات آن رانیز درهمان سال برگزارنمود.


مشاوره آنلاین

 • گذشته

  گذشته


 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.