تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

ران همسترینگ بازو
جهت برگشت ب حالت اولیه ،کاهش ضربان قلب ،کاهش کوفتگی عضلات