برنامه اصلاح عملکرد نشستن و بلند شدن عمیق

ایجاد شده توسط مجتبی بابایی خرزوقی

تعداد تمرین‌ها: ۹ عدد

برنامه اصلاح عملکرد نشستن و بلند شدن عمیق - این تمرین ویژه شما برای اصلاح الکوی عملکرد حرکتی در نشستن و بلند شدن عمیق بر اساس تشخیص صورت گرفته در مرکز تندرستی و حرکات اصلاحی ایجاد شده است.

دسته‌بندی ورزش: کاردیو , تناسب اندام , بدن‌سازی

تجهیزات: توپ تعادل , هارتر , دستگاه , میز پرس , دمبل , وزنه توپی‌شکل , دوچرخه هوازی , دستگاه کابل

این تمرین ویژه شما برای اصلاح الکوی عملکرد حرکتی در نشستن و بلند شدن عمیق بر اساس تشخیص صورت گرفته در مرکز تندرستی و حرکات اصلاحی ایجاد شده است.

روز 1

لانچ معکوس چرخش و کشش بالا

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ها و برنامه‌های تخصصی

کشش همسترینگ ایستاده

3 ست | 5 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ها و برنامه‌های تخصصی

کشش پشت ساق زانو خم

3 ست | 3 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ها و برنامه‌های تخصصی

لانچ معکوس کشش به عقب

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ها و برنامه‌های تخصصی

کشش پشت ساق پای صاف

3 ست | 3 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ها و برنامه‌های تخصصی

روز 2

Calf Stretch - Active

3 ست | 5 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ها و برنامه‌های تخصصی

Single Leg Calf Raise Balancing + UE Destabilization

3 ست | 5 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ها و برنامه‌های تخصصی

Squat (Calf Raise Sequence 1)

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ها و برنامه‌های تخصصی

Calf Raise Eccentric - Bilateral (Step)

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ها و برنامه‌های تخصصی