برگزاری کارگاه آشنایی با ؟؟؟ المیپاد

قیمت:

رایگان

پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان - تبریز
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
52 نفر ظرفیت باقی مانده
عضویت رایگان در دوره

می توان انواع دوره ها و کارگاه ها و جلسات را ثبت نام داشت و بصورت حضوری و مجازی برگزار نمود.

.