دوره داوری دارت (درجه ۳)

قیمت:

رایگان

انجمن دارت
از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
به زودی شروع می‌شود. از تاریخ 1399-12-13 تا 1399-12-15
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

دوره داوری دارت (درجه ۳)

از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ اسفند ماه به صورت مجازی

لطفا حداکثر تا تریخ ۱۲ اسفند ماه جهت ثبت نام اقدام نمایید.

.